OBČANSKÝ SPOLEK DOMINO

Datum: 
Úterý, 10. Říjen 2017 - 12:45

DOMINO je občanský spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Velké Pavlovice. Jedná se
o dobrovolný spolek rodičů, učitelů a dalších občanů, kteří mají zájem zlepšit vzdělávací, kulturní
a sportovní činnost organizovanou zejména pro žáky naší školy. Našim cílem je zharmonizovat zájmy rodiny a školy tak, aby děti trávily ve škole svůj čas spokojeně a účelně. Podporujeme kvalitní
a moderní vzdělávání dětí, mimovýukové a volnočasové aktivity žáků. Při těchto činnostech spolek spolupracuje s vedením ZŠ Velké Pavlovice a jejím zřizovatelem.

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává Výbor spolku podle potřeby, minimálně jednou za školní rok. Dalším orgánem spolku je Rada rodičů, kterou tvoří zástupci tříd.

V současné době pracuje výbor ve složení:
Předsedkyně :  Zdenka Hasilová
Místopředsedkyně: Ing. Zdeňka Mikulicová
Hospodářka: Dagmar Šebestová DiS.

Funkční období výboru je na dva roky. Od září 2017 dojde ve složení výboru ke změně:

Předsedkyně :  Bc. Dagmar Fůkalová

Místopředsedkyně: Ing. Marie Padrtová

Hospodářka: Dagmar Šebestová DiS.

Občanský spolek je organizace se samostatnou právní subjektivitou, která svým jménem může nabývat majetek a hospodařit s ním. Občanský spolek hospodaří s členskými příspěvky. Příspěvky od žáků činí velkou část rozpočtu spolku, v současné době vybíráme od žáků 100 Kč. Podstatnou část finančních prostředků tvoří také příjem z doplňkové činnosti formou sběru starého papíru. Celkem se podařilo žákům v tomto školním roce nashromáždit a odevzdat 59 180 kg starého papíru a získat tak značnou finanční částku na podporu činnosti žáků.
Poděkování za šetření našich lesů patří všem žákům ZŠ, kteří se na sběru podíleli, a zejména velký dík posíláme Ing.
Lence Bukovské, která tyto akce vždy velmi dobře zorganizuje a věnuje jim nemalou energii a úsilí.
                Pokud spolek získá finanční prostředky, může je předat žákům, a to ve formě příspěvku
na reprezentaci školy. Příspěvky byly poskytnuty na různé akce, např.: Školička (přípravný kurz pro prvňáčky), Zápis do 1. třídy, Pasování prvňáčků na čtenáře a Noc s Andersenem v místní knihovně, sportovní akce, olympiády pro žáky celé školy (medaile, ceny), recitační soutěž pro celou školu, vánoční diskotéka (výzdoba, odměny), Den otevřených dveří (výzdoba, tvořivé dílny),
rozloučení s žáky 9. tříd (trička, občerstvení atd.), odměny na konci školního roku za vysvědčení podle výběru učitelů, besedy pro žáky, Den dětí (pro každého malá sladkost) aj.

Přihlásili jsme se také do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za nasbírané vysloužilé baterie
a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Kontejner je umístěn na 2. stupni ZŠ.
                Další činností je SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY. Možná nevíte, že v pomerančové slupce je nashromážděno mnoho léčivých látek, např. bioflavonoidy. Tyto látky jsou velmi důležité
pro správnou funkci a kvalitu cév. Celkem jsme sebrali 12 papírových pytlů.
               
Velmi záslužnou akcí je SBĚR VÍČEK PRO PATRIČKU, která posíláme zdravotně handicapované Patričce. Prodejem těchto víček získávají rodiče finanční prostředky nutné na náročnou léčbu a lázeňský pobyt. Jedná se o charitativní činnost, proto zde nejsou třídy ani děti odměňováni.

Závěrem bych ráda poděkovala všem našim příznivcům a členům za příspěvky pro děti
a za podporu činnosti našeho spolku.

Předsedkyně spolku DOMINO Zdenka Hasilová