Proč k nám?

     Základní škola Velké Pavlovice je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Velké Pavlovice. Je školou plně organizovanou s prvním i druhým stupněm, její součástí je také školní jídelna, školní družina a středisko volného času.

     Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Pavlovice. Již od prvního ročníku se děti vyučují povinně anglický jazyk, jehož hodinová dotace se v dalších ročnících zvyšuje. Ve čtvrté a páté třídě si žáci vybírají povinně volitelný předmět – kulturní výchova nebo věda je hra. Na druhém stupni se vyučuje anglický jazyk od šesté do deváté třídy vždy s hodinovou dotací 3 - 4 hodiny týdně. Veškeré volitelné a nepovinné předměty jsou realizovány na základě poptávky rodičů a žáků; škola též nabízí výuku náboženství. V osmém ročníku je vyučován předmět Volba povolání, v devátém pak Základy ekonomie.

     Volnočasové aktivity se odehrávají ve Středisku volného času, které je součástí školy. Každoročně organizuje více než dvacet zájmových kroužků, koná příměstské tábory, vzdělávací a tvořivé akce pro děti i veřejnost a organizuje řadu zajímavých výletů a zájezdů tuzemských i zahraničních.

     Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, kde jsou pro žáky i rodiče k dispozici školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů.

     Materiálně technické zázemí školy je na velmi dobré úrovni. Škola nabízí 16 kmenových tříd s interaktivní technikou, odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, hudební a výtvarné výchovy, školní dílny, cvičkou kuchyňku, moderní multimediální učebnu a školní studovnu s knihovnou. Pro tělesnou výchovu a volnočasové sportovní aktivity jsou v budově školy dvě tělocvičny – malá tělocvična a velká sportovní hala, posilovna a venkovní sportovní areál vhodný zejména pro atletiku.

Na jakékoliv informace týkající se ZŠ Velké Pavlovice se můžete dotázat na  tel. 519 428 167 nebo e-mail zs [at] velke-pavlovice.cz