Základní informace

Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace

ředitel školy

Mgr. Michal Rilák zs@velke-pavlovice.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Halka Buryová

zs-zastupce@velke-pavlovice.cz

výchovný poradce

Mgr. Taťána Hanzálková hanzalkova@zspavlovice.cz

metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Eva Doležalová

Mgr. Rudolf Bury

dolezalova@zspavlovice.cz

bury@zspavlovice.cz

koordinátor ICT

Ing. Jan Novák

Mgr. Veronika Prokešová

novak@zspavlovice.cz

prokesova@zspavlovice.cz

koordinátor environmentální výchovy

Mgr. Lukáš Svoboda svoboda@zspavlovice.cz

středisko volného času

Ing. Lenka Bukovská bukovska@zspavlovice.cz
vychovatelky školní družiny

Barbora Fríbová - vedoucí ŠD

Naďa Forejtová

Marie Hádlíková

fribova@zspavlovice.cz

forejtova@zspavlovice.cz

hadlikova@zspavlovice.cz

vedoucí školní jídelny

Bronislava Jamborová jamborova@zspavlovice.cz

Školní poradenské pracoviště ZŠ Velké Pavlovice

Celá naše společnost prochází v posledních letech složitými změnami, které se úzce dotýkají každého z nás, neboť se odrážejí v našem rodinném a především školním prostředí. Zde se mění jednak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách a zvyšuje se také počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby.  Objevují se i nové požadavky, které souvisejí s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol.  Dalším důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je také poskytování odborné a metodické podpory učitelům v souvislosti se stále se zvyšující náročností a odpovědností jejich práce.

Proto bylo v ZŠ Velké Pavlovice zřízeno školní poradenské pracoviště, které pracuje již od 1. 10. 2014 a jehož hlavním úkolem
je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Funkce

Jméno

Kontakt

Konzultační hodiny
pro žáky

Konzultační hodiny
pro rodiče

Prostory
pro poskytování porad. služeb

Výchovný – kariérový poradce

Mgr. Taťána Hanzálková

hanzalkova@zspavlovice.cz

Denně: 7:30 – 7:50

Dle domluvy

Denně: 7:15 – 7:30

Třídní schůzky

Dle domluvy

Kancelář škol. poradenského pracoviště

- II. stupeň ZŠ

Školní metodik prevence

Mgr. Eva Doležalová

Mgr. Rudolf Bury

dolezalova@zspavlovice.cz

bury@zspavlovice.cz

Denně: 7:30 – 7:50

Dle domluvy

Dle domluvy

Třídní schůzky

Dle domluvy

Sborovna ZŠ

- II. stupeň

Vedoucí dyslektického kroužku

Mgr. Dagmar Šmídová

smidova@zspavlovice.cz

Dle domluvy

Třídní schůzky

Dle domluvy

Sborovna ZŠ

- I. stupeň

Vedoucí logopedického kroužku

Mgr. Božena Zborovská

zborovska.b@zspavlovice.cz

Dle domluvy

Třídní schůzky

Dle domluvy

Sborovna ZŠ

- I. stupeň

 

Kontakty a konzultační hodiny: