Informace výchovného poradce

Výchovný poradce: Mgr. Taťána Hanzálková 

Konzultace: průběžně dle dohodě

Kontakt: hanzalkova@zspavlovice.cz

Výchovný poradce poskytuje:

 - poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání)

 - pomoc při vyplňování přihlášek

 - poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)

 - péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)

 - práce s mimořádně nadanými žáky

 - zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem

  a jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)

 - poradenství v obtížných životních situacích žáků


Vážení rodiče vycházejících žáků,

v letošním školním roce Vás a Vaše děti čeká konečné rozhodnutí o formě jejich dalšího vzdělávání. Dovolte, abychom vám touto cestou poskytli několik informací.

Kterou školu zvolit?

Rozhodnutí, pro budoucí život vašeho dítěte mnohdy zásadní, je třeba samozřejmě promyslet a nenechávat je na poslední chvíli. Je důležité získat dostatek informací o vytipovaných školách a zvážit všechna důležitá hlediska:

a)      předpoklady dítěte pro daný obor, jeho zájem

b)      zdravotní dispozice dítěte

c)      perspektivu oboru, možnosti budoucího uplatnění

d)     náročnost studia

e)      nákladnost studia a vaše finanční možnosti (školné, ubytování, dojíždění), atd.

Kde získat informace?

1. U nás na základní škole:

- k dispozici jsou přehledy škol a propagační materiály škol (u výchovné poradkyně)

- žáci mají možnost vypůjčit si CD „Kam na školu“ s přehledem všech škol v ČR

- nástěnka s aktuálními informacemi a dalšími materiály (chodba - 2. patro ZŠ)

- informace získáte i od výchovné poradkyně, která se vám bude individuálně věnovat po předchozí domluvě, nebo od třídního učitele

2. Internetové stránky k volbě studijního oboru a budoucího povolání:

www.gwo.cz                          - průvodce světem povolání

http://portal.mpsv.cz              - přehled všech středních škol v ČR

www.infoabsolvent.cz           - orientace v možnostech absolventu ZŠ i SŠ

www.atlasskolství.cz             - školy ČR (žáci obdrží také tištěné katalogy, popř. CD)

www.proskoly.cz                   - individuální testy 

3. Jednotlivé střední školy pořádají „Dny otevřených dveří“- zpravidla je možné prohlédnout si školu a její zázemí a podrobněji se informovat o možnostech studia

- poskytují informace na webových stránkách i v tištěných materiálech

- besedy vybraných zástupců SŠ se žáky 9. ročníků

4. Informační a poradenské středisko Úřadu práce (Břeclav)

-   volba povolání pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 

5. PPP Břeclav – poradenství k otázkám profesní orientace

Správnost výběru zvoleného oboru je možné konzultovat s pediatrem (možné zdravotní omezení žáka).

Přihláška  ke studiu

Ve školním roce 2016/17 termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědnost za přijímací řízení přechází plně do kompetence zákonných zástupců žáka.

Ti mohou podávat za své dítě až 2 přihlášky na střední školy (částečně vyplněné formuláře Vám budou vydány základní školou během měsíce února). V případě potřeby je možné tiskopisy přihlášek získat také na příslušné SŠ, zakoupit v prodejně s tiskovinami SEVT nebo stáhnout ze stránek MŠMT.)

Překontrolované a doplněné přihlášky doručíte do 1. 3. 2017 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016)  vybraným středním školám.

Zápisový lístek obdrží žáci 9. ročníků spolu s vysvědčením za 1. pololetí šk. roku 2016/17. 

Přijímací zkoušky

V letošním školním roce se konají povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna, s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna. Mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují do celkového hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem.

Žáci, kteří se hlásí ke studiu na uměleckých a sportovních školách  v oborech s talentovou zkouškou, si vyžádají přihlášku u výchovné poradkyně (nejpozději do 15. listopadu 2016). Termín jejího odevzdání příslušné škole je 30. listopad 2016.

V případě neúspěchu na umělecké škole má žák nadále možnost výběru dalších škol.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek budou stanoveny na základě písemné omluvy doručené na příslušnou školu do 3 pracovních dnů po řádném termínu zkoušek.

Výsledky přijímacích zkoušek

Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se uskuteční formou vydání seznamu přijatých uchazečů (na webových stránkách příslušné školy) i zasláním písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna.

Na školu, kterou si žák vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Zpětné vzetí je možné pouze v případě přijetí na druhou školu na základě úspěšného odvolání a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.  Žáci, kteří neuspěli v prvním kole přijímacího řízení, mohou nyní podat neomezené množství přihlášek, na kterých bude vyplněna vždy už jen jedna škola. Přehled volných míst bude zveřejněn na www.jmskoly.cz  .

 Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

 Další informace

Do prvního ročníku víceletého gymnázia se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých tříd základní školy. Zápisové lístky si rodiče těchto žáků vyzvednou osobně nejpozději do 1. 3. 2017 u výchovné poradkyně. V souvislosti s tím prosím rodiče žáků, kteří budou pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu, aby tuto skutečnost oznámili co nejdříve třídním učitelům svých dětí – nejpozději pak na listopadové třídní schůzce.

Více informací získáte na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-sk....

Doporučuji průběžně sledovat webové stránky Vámi zvolených škol.

Hodně štěstí při volbě vhodné školy Vám za ZŠ Velké Pavlovice přeje

                                               

výchovná poradkyně Mgr. Taťána Hanzálková