Výročí školy

Datum: 
Čtvrtek, 14. Březen 2013 - 19:40

Rok 2013 je ve znamení významného výročí. Před 1150 lety přišli na Velkou Moravu z daleké Byzancie bratři Konstantin a Metoděj, aby Slovanům přinesli písmo a jazyk, srozumitelný pro jejich křesťanské  bohoslužby. A Slované se vydali se svými učiteli na cestu k moudrosti.

Ale rok 2013 je také rokem jiného významného výročí – před 120. lety se začaly psát dějiny velkopavlovické nové školy. Budovy, která ve své době byla nadčasová a přes řadu oprav a rekonstrukcí neztratila nic ze své původní majestátnosti a svému účelu slouží dodnes.

A právě těmto dvěma výročím byla věnována sobota, 9. března 2013. Základní škola nabídla návštěvníkům k prohlédnutí nejen své učebny a pracovny, ale i vybavení třídy z počátku 20. let minulého století. Do školních škamen s kalamářem usedli nejen dnešní žáci. Vyzkoušel je i starosta města a, že krasopisně psát obyčejným perem namáčeným do inkoustu nebylo nic jednoduchého, o tom se přesvědčili hosté všech věkových kategorií. Součástí staré třídy byly  panely přibližující historii velkopavlovické školy i obce samotné a tak se mnozí zahloubali do textů ze starých kronik. Ke vzdělávání patří také učebnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout a porovnat učebnice z dřívější doby i ty, ze kterých se učí dnešní žáci.

Odpoledne patřilo bývalým učitelům a pracovníkům školy. Komponovaný program, ve kterém vystoupili žáci ZUŠ ve Velkých Pavlovicích, žáci  základní školy, žesťový kvartet a zpěvačka Barunka Grůzová,  provedl posluchače průvodním slovem zachycujícím vývoj vzdělávání a školství od Velké Moravy přes  středověk a reformy Marie Terezie až do doby dnešní školy.

Školství ve Velkých Pavlovicích  je spojováno s obnovením fary r.1686. První dochovaná zmínka je z roku 1691 a píše se v ní, že ,,tu býval čtvrtní grunt, který propuštěn obci na školu“. Obec za to vrchnosti vždy o sv. Jiří a sv. Václavu platila 18. Krejcarů Jako první kantor je uváděn Martin Theodor Rech, který byl do Velkých Pavlovic ustaven jako učitel dekretem. Vesnické školy v té době velkou úroveň neměly.

Obrat ve školských poměrech nastal za vlády Marie Terezie – dala vzniknout všestranné a úplné soustavě novodobého školství. Školní řád vydaný za Marie Terezie stanovil také základní požadavky na školní budovy a zřídil úřad komisařů, kteří dohlíželi na plnění školního řádu. Ten platil i pro Velké Pavlovice. Škola dostala vlastní budovu. Měla jednu učebnu a byt pro učitele. V učebně bylo 12 lavic, 1 stůl se židlí, kříž a tabule. Těžko si dovedeme představit, že se do ní vešlo r. 1804 128 dětí z Velkých Pavlovic a 48 z Bořetic. Učilo se pět hodin dopoledne a pět hodin odpoledne. Příjmy učitele nebyly nijak závidění hodné, ale zbavovaly učitele nutnosti vybírat si školné sám. Dětí bylo čím dál víc a tak se přistavila další učebna a byt pro podučitele. Nové školské zákony daly vzniknout místním školním radám, které měly

rozhodující pravomoci a byly pro školy určující. Dále stanovily nejvyšší možný počet žáků ve třídě – 80, stanovily pravidelné vyplácení služného pro učitele a stanovily třicetihodinový úvazek. Neúnosné prostorové podmínky byly řešeny úpravou obecní pastoušky. Nákladem 4000 zlatých vznikly dvě nové učebny a dvě třídy zůstaly ve staré budově. V roce 1882 navštěvovalo školu 420 žáků. Do roku 1892 se počet tříd zvýšil na pět a dvě pobočky. Vyučování při dalším zvyšování počtu dětí nebylo možné ani při směnování a vysokých počtech ve třídách. Tíživou situaci vyřešil před 120. lety, r. 1893 tehdejší starosta Domanský, když směnil svůj dům s majitelem domu č.47 Hrabalem, prodal jej obci a podporován předsedou místní školní rady Janem Veverkou prosadil postavení jednoposchoďové budovy, která byla ve své době svou impozantností chloubou obce. Měla dvě učebny, tělocvičnu, byt pro nadučitele a kancelář obecního úřadu,  ( ten do té doby úřadoval v místním hostinci),  v přízemí a čtyři učebny, pět kabinetů a sborovnu v prvním poschodí.

20. století bylo ve znamení výstavby obecné školy. Kancelář republiky svolila, aby škola nesla název Masarykova jubilejní škola obecná. Vybavení školy se modernizovalo a vzdělávání prodělalo spoustu změn. Vedením školy, ale taky školními lavicemi prošla řada významných osobností, které zanechaly svou nezapomenutelnou pečeť nejen ve Velkých Pavlovicích, ale i za hranicemi okresu a státu.

 

                                                                           Za přípravný výbor Mgr. J.Poulíková Procházková