O škole

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

  • Náměstí 9. května 2
  • 691 06 Velké Pavlovice

Základní škola Velké Pavlovice je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Velké Pavlovice. Byla dána do užívání ve školním roce 1893 a 1894, 1935. V roce 1984 byla otevřena přístavba budovy, školní jídelna byla rekonstruována v roce 2001, v roce 2004/5 proběhla rekonstrukce a modernizace II. stupně ZŠ, zateplení školních budov bylo dokončeno v roce 2006.

Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku. Součástí školy je i školní družina, středisko volného času a školní jídelna.

Ve dvou budovách školy (budova 1. a 2. stupně) se nachází 18 kmenových tříd a 9 odborných učeben. Součástí školy je oblast pro tělesnou výchovu se dvěma tělocvičnami a venkovním sportovním areálem.

K výuce slouží multimediální učebna s kapacitou 30 míst, která byla vybudována začátkem roku 2011 z projektu EU peníze školám. Stejného projektu se také využilo pro realizaci interaktivních systémů v osmi učebnách školy. Odborné učebny (fyzika, chemie, biologie, zeměpis) jsou vybaveny dataprojektory. Škola také disponuje keramickou dílnou, učebnou školních dílen a cvičnou kuchyňkou, dále také pracovnou hudební a výtvarné výchovy.

Žáci mají k dispozici školní bufet v prostorách gymnázia. Žáci mohou využívat také školní knihovnu, která je doplňována novými tituly podle možností školy.K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Materiální vybavení školy je průběžně doplňováno, modernizováno a přizpůsobováno novým podmínkám a způsobům výuky.

Ve škole pracuje (školní rok 2011/12) celkem 23 pedagogických pracovníků na obou stupních ZŠ, vychovatelky školní družiny a pedagogové střediska volného času. Při středisku volného času je organizováno 20 zájmových kroužků.

Velkopavclovickopu základní školu navštěvují žáci z Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, dále dojíždějí i žáci z Rakvic, Trkmanic, Zaječí a Staroviček. Významné je velmi dobré spojení jak vlakem, tak autobusy, které přijíždí a odjíždí od školní budovy.

Informace o výsledcích vzdělávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prostřednictvím žákovských knížek, na třídních a konzultačních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky. Výchovné i vzdělávací problémy jsou jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy řešeny se zákonnými zástupci v průběhu celého školního roku.

Velmi dobrá je spolupráce s MŠ, ZUŠ a gymnáziem. Škola se aktivně zapojuje do akcí pořádaných Městem Velké Pavlovice.

Vzájemnou informovanost všech subjektů pomáhají udržovat Velkopavlovický zpravodaj, e-mail, webové stránky. O významných akcích škola pravidelně informuje v regionálním tisku.