O škole

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

  • Náměstí 9. května 2
  • 691 06 Velké Pavlovice

Základní škola Velké Pavlovice je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Velké Pavlovice. Byla dána do užívání ve školním roce 1893 a 1894, 1935. V roce 1984 byla otevřena přístavba budovy, školní jídelna byla rekonstruována v roce 2001, v roce 2004/5 proběhla rekonstrukce a modernizace II. stupně ZŠ, zateplení školních budov bylo dokončeno v roce 2006.

Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku. Součástí školy je i školní družina, středisko volného času a školní jídelna.

Velkopavlovickopu základní školu navštěvují žáci z Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, dále dojíždějí i žáci z Rakvic, Trkmanic, Zaječí a Staroviček. Významné je velmi dobré spojení jak vlakem, tak autobusy, které přijíždí a odjíždí od školní budovy.

Materiálně technické zázemí školy je na velmi dobré úrovni. Škola nabízí v současné době 17 kmenových tříd s interaktivní technikou, moderní odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, školní dílny, cvičkou kuchyňku, moderní multimediální učebnu, jazykovou učebnu a na 1. stupni také učebnu informatiky. Třetí učebna je mobilní. Využívá k výuce moderní technologie, např. tablety, 3D tiskárnu, mobily. Inovativní výuku a vybavení počítači realizuje v rámci evropského projektu „Šablony I“ z OP JAK. Rekonstrukci některých učeben a jejich vybavení moderními pomůckami si škola realizovala z evropských projektů „IROP“. Pro tělesnou výchovu a volnočasové sportovní aktivity jsou v budově školy dvě tělocvičny – malá tělocvična a velká nově rekonstruovaná sportovní hala, posilovna a venkovní sportovní areál vhodný také pro atletiku.

Žáci mají k dispozici školní bufet v prostorách gymnázia. Žáci mohou využívat také školní knihovnu, která je doplňována novými tituly podle možností školy. Materiální vybavení školy je průběžně doplňováno, modernizováno a přizpůsobováno novým podmínkám a způsobům výuky.

Součástí školy je jídelna, ve které se stravují nejen žáci školy, ale i městského gymnázia a cizí strávníci. Má vlastní kuchyň. K dispozici je výběr ze dvou jídel.

Škola spolupracuje nejen se zřizovatelem, ale i s místními příspěvkovými organizacemi, knihovnou, základní uměleckou školou a školami v okolí.

Volnočasové aktivity se odehrávají ve Středisku volného času, které je součástí školy. Každoročně organizuje velké množství zájmových kroužků, organizuje sběr papíru a nabízí různé akce pro žáky.

Vzájemnou informovanost všech subjektů pomáhají udržovat Velkopavlovický zpravodaj, e-mail, webové stránky. O významných akcích škola pravidelně informuje v regionálním tisku.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Pavlovice. Již od prvního ročníku se děti vyučují povinně anglický jazyk, jehož hodinová dotace se v dalších ročnících zvyšuje. V páté třídě mají žáci předmět – „Rozumíme penězům:“ Na druhém stupni se vyučuje anglický jazyk od šesté do deváté třídy vždy s hodinovou dotací 3 - 4 hodiny týdně. Veškeré volitelné a nepovinné předměty jsou realizovány na základě poptávky rodičů a žáků. Škola nabízí výuku náboženství. V osmém ročníku je vyučován předmět „Volba povolání“, v devátém pak „Základy ekonomie“. Od 7. ročníku se vyučuje německý jazyk a chemie.

Škola organizuje ve 2. a 3. ročníku kurz plavání, v 7. ročníku pak lyžařský kurz. Pořádá celou řadů různých akcí, besed, preventivních akcí, výlety, exkurze. Pořádá projektové dny a Den otevřených dveří. Žákovský parlament pořádá pro žáky školy taky celou řadu svých akcí. Žáci se pravidelně zúčastňují různých sportovních akcí. 

Informace o výsledcích vzdělávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prostřednictvím informačního systému Edupage, na třídních a konzultačních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky. Výchovné i vzdělávací problémy jsou jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy řešeny se zákonnými zástupci v průběhu celého školního roku.

Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, kde jsou pro žáky i rodiče k dispozici školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů.

Na jakékoliv informace týkající se ZŠ Velké Pavlovice se můžete dotázat na  tel. čísle 519 428 167. K dispozici je také e-mail: zs [at] velke-pavlovice.cz