Učební plány

1. stupeň ZŠ

vzdělávací oblast vzdělávací obor I. stupeň
1. 2. 3. 4. 5. celkem min. dotace
Jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura 9(1) 9(1) 8(1) 7 (2) 7(2) 40(7) 33
anglický jazyk 1(1) 1(1) 4(1) 3 3 12(3) 9
Matematika a její aplikace 4 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 24(4) 20
Informatika - - - 1 1 2 2
Člověk a jeho svět prvouka 2 2 2 - - 6 11
přírodověda - - - 2(1) 1 3(1)
vlastivěda - - - 1 2 3
rozumíme penězům - - - - 1(1) 1(1)
Umění a kultura hudební výchova 1 1 1 1 1 5 12
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk a svět práce pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5
Člověk a zdraví výchova ke zdraví - - - - - - 10
tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Disponibilní hodiny 2 3 3 4 4 16 16
Celková povinná časová dotace (122 hod. celkem) 21 22 24 25 26 118

Nepovinný poředmět: Náboženství, předmět speciálně pedagogická péče

Pozn.: V závorkách je uvedeno využití disponibilních hodin.

2. stupeň ZŠ

vzdělávací oblast vzdělávací obor II. stupeň
6. 7. 8. 9. celkem min. dotace
Jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura 5(1) 4(1) 4 4 17(2) 15
anglický jazyk 4(1) 4(1) 3 3 14(2) 12
další cizí jazyk - německý jazyk - 2 2 2 6 6
Matematika a její aplikace 5(1) 4(1) 5(1) 4 18(3) 15
Informatika 1 1 1 1 4 4
Člověk a společnost dějepis 2 2(1) 2(1) 2 8(2) 10
občanská výchova 1 1 1 1 4
základy ekonomie - - - 1(1) 1(1)
Člověk a příroda fyzika 2 2 2(1) 2(1) 8(2) 20
chemie - - 2(1) 2 4(1)
přírodopis 2 2 2(1) 1 7(1)
zeměpis 2 2(1) 1 2(1) 7(2)
Umění a kultura hudební výchova 1 1 1 1 4 9
výtvarná výchova 2 1 1 1 5
Člověk a svět práce pracovní činnosti 1 1 1 - 3 3
Člověk a zdraví výchova ke zdraví - 1 - 2 10
tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelné předměty - - - 2(2) 2(2) -
Disponibilní hodiny 3 5 5 5 18 18
Celková povinná časová dotace (122 hod. celkem) 30 30 31 31 122

Pozn.: V závorkách je uvedeno využití disponibilních hodin.

Povinně volitelné předměty pro VIII. - IX. ročník

Na konci VII. ročníku si žák zvolí povinně volitelný předmět, který bude navštěvovat od v VIII. a IX. ročníku:

  1. Praktické dovednosti
  2. Hezky česky a logicky