Školní metodik prevence

Kdo je školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence: Mgr. Jaroslava Stávková, Mgr. Rudolf Bury

Konzultační hodiny:   dle domluvy

Telefon: 519 428 167 

E-mail: stavkova [at] zspavlovice.cz, bury [at] zspavlovice.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 1. Metodické a koordinační činnosti

 Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 2. Informační činnosti

 Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

 3. Poradenské činnosti

 Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT, Věstník 2005)

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí.        Bez pomoci Vás, rodičů, však naše práce nebude úspěšná. Potřebujeme s Vámi komunikovat a spolupracovat, protože Vy znáte své děti nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy. Naší prioritou je prevence kouření a prevence školní neúspěšnosti.

Můžete se na nás obrátit s těmito problémy:

  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • projevy vandalismu, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
  • experimentování žáků s návykovými látkami
  • projevy rasové a menšinové nesnášenlivosti
  • sexuální zneužívání a domácí násilí
  • problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Zajímavé odkazy a dokumenty vhodné k nahlédnutí

Co je to kyberšikana a jak se jí bránit

Charakteristika negativních jevů