Zápis do 1. třídy

Školička aneb těšíme se do školy

Základní škola ve spolupráci s mateřskou školou nově nabíz

í program pro děti předškolního věku, který budoucím prvňáčkům usnadní začátek školní docházky. Kurz bude hravou formou rozvíjet u dětí funkce důležité pro výuku čtení, psaní, počítání.

Přínosem pro budoucí prvňáčky bude jistě i seznámení se školním prostředím. S pocitem jistoty a sebedůvěry tak budou moci v září vykročit na dlouhou cestu za poznáním.

Organizace: • Celý kurz má 4 lekce. • Lekce proběhnou na 1. stupni ZŠ Velké Pavlovice (přezůvky s sebou). • Jedno setkání trvá 45 minut. • Rodiče se účastní všech lekcí kurzu. • Děti se budou scházet 1x týdně 

Náplň kurzu pro předškoláky: • rozvoj hrubé a jemné motoriky • rozvoj grafomotorických dovedností • rozvoj zrakového a sluchového vnímání • pravolevá orientace • rozvoj početních představ • rozvoj komunikačních dovedností

Přínosem pro budoucí prvňáčky bude jistě i seznámení se školním prostředím. S pocitem jistoty a sebedůvěry tak budou moci v září vykročit na dlouho cestu za poznáním. Více informací najde v přiložených soborech společně i s přihláškou.

 

 Co by mělo Vaše dítě umět, než nastoupí do školy?

S nástupem dítěte do školy se podstatně změní chod celé rodiny. Prvňáčkovi se musí rodiče věnovat, dodržovat pevný režim. Veškerá péče a důslednost se určitě vyplatí. S nastolenými návyky dítěti, ale také sobě, usnadníte další školní léta.

Základní dovednosti

 • Dítě by mělo být schopno samostatně a logicky uvažovat.
 • Zná své jméno, příjmení, bydliště, datum narození a základní údaje o členech své rodiny.
 • Umí barvy.
 • Počítá po jedné do deseti.
 • Dokáže najít rozdíly na obrázku.
 • Rozumí pojmům:  více - méně, hodně - málo, větší - menší.
 • Zná dny v týdnu a roční období.
 • Pojmenuje věci denní potřeby.
 • Důležitá je prostorová orientace, rozlišení levé a pravé strany.
 • Orientuje se v pojmech – vpředu, nahoře, dole, na straně, pod, nad….
 • Samozřejmostí je zvládnutí a dodržování hygienických pravidel, oblékání, zapínání knoflíku a zipu, zavazování tkaniček.
 • Umí jíst příborem a udržuje si pořádek ve svých věcech.
 • Předškolák umí na základě sluchového vnímání rozkládat slova na slabiky, pozná první a později i poslední hlásku slova. Dobrou přípravou je hra „slovní fotbal.“

Motorika

 • Zvládá jemnou i hrubou motoriku.
 • Umí držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, ruka musí být uvolněná bez silného tlaku.
 • Důležité je správné rovné sezení.
 • Pracuje s nůžkami, vystřihuje jednoduché tvary.
 • Umí chytit a hodit míč, udrží rovnováhu.

Řeč a vyjadřování

 • Umí správně mluvit, protože čtení a psaní jsou v podstatě formy mluvené řeči.
 • Mělo by tedy správně vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky. Má-li dítě problémy s výslovností, vyhledejte odbornou pomoc /chybějící zuby nejsou příčinou špatné výslovnosti/.
 • Dítě se vyjadřuje v souvislých větách. Mělo by být schopno reprodukovat, co slyšelo, dokáže vyprávět svoje zážitky.
 • Umí recitovat básničku a zazpívat písničku.

Komunikace

 • Umí komunikovat s dospělými, má z nich respekt. Podřídí se autoritě, splní lehký úkol.
 • Dodržuje základní pravidla slušného chování (pozdrav, poděkování, požádání)
 • Umí navazovat kontakt s ostatními dětmi, hrát kolektivní hry.

Závěr

Dítě nenuťte psát písmenka a číst, této činnosti nechávejte volný průběh. A pokud má Vaše dítě samo zájem, můžete ho v této aktivitě klidně podpořit.
Dítěti pomáhejte rozvíjet fantazii a slovní zásobu čtením pohádek. Mluvené slovo matky či otce se nedá ničím nahradit. Je velmi důležitou součástí psychického vývoje dítěte.
Určitě není vhodné dítě stresovat, pokud ještě nějakou dovednost nebo znalost nemá. Je dobře, když na odstranění nedostatku pracujete spolu, a to nejlépe zábavnou formou. Věnujte dítěti svůj čas. Je třeba si společně hrát, vyprávět, odpovídat dítěti na otázky, naslouchat a hlavně povzbuzovat a chválit. Dítě nesrovnávejte s ostatními sourozenci a kamarády. Předškolák potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se do školy těšit a vědět, že to zvládne.