Přírodovědná gramotnost

Přírodovědná gramotnost na 1.stupni ZŠ

Přírodovědná gramotnost je schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a
z daných skutečností vyvozovat závěry, které vedou k porozumění světu přírody a pomáhají v rozhodování o něm a o změnách působených lidskou činností.

Česká republika se od devadesátých let minulého století zapojuje do dvou velkých mezinárodních výzkumů, které pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD), zjišťujících znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd – TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Výzkum je zaměřen více na školní vědomosti a dovednosti dané učebními osnovami v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti a PISA (Programme for International Student Assessment) je zaměřen především na zjištění praktických znalostí a dovedností žáků a na jejich schopnost použít je v každodenním životě.

 Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda si žáci na konci povinné školní docházky osvojili vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění v reálném životě a jejich využití v různých situacích běžného života.

Oblast přírodovědného vzdělávání je v RVP ZV vyjádřena prostřednictvím vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Věda je hra

Naše škola realizuje výuku jednak v povinných předmětech na 1.stupni- prvouka, přírodověda, vlastivěda a jednak v povinně volitelném předmětu věda je hra. Tyto znalosti se pak dále rozvíjí v přírodovědných předmětech na 2.stupni (příodopis, zeměpis, fyzika, chemie)

Přírodovědné znalosti hrají důležitou roli v životě. A to z toho důvodu, že poznatky přírodních věd obklopují každého téměř na každém kroku. Stále více pracovních příležitostí vyžaduje přípravu právě v přírodovědných disciplínách. Naše děti se denně setkávají
 s výsledky či aplikacemi přírodovědného výzkumu a poznání v podobě moderních technologií, ale i v médiích. Proto v jejich životech hraje stále větší roli kvalitní přírodovědné vzdělání. To jim umožní porozumět výsledkům či aplikacím přírodních věd, efektivně je využívat ve svém životě a zapojovat se díky získaným přírodovědným vědomostem
a dovednostem do veřejných diskuzí o důležitých problémech zahrnujících přírodní vědy a technologie. Toto se interpretuje jako získávání přírodovědné gramotnosti.  Přírodovědné předměty mnoho žáků považuje za nezáživné a obtížné. Náš předmět věda je hra jim ukazuje, že to tak není. Zkvalitnění výuky vychází z potřeb a požadavků samotných žáků a je podporováno aplikací vhodných výukových metod, k nimž pak patří (vedle dalších) i řešení pro žáky zajímavých problémových úloh.

Cílem předmětu je zlepšit kvalitu přírodovědné gramotnosti žáků prostřednictvím realizace řady aktivit, které rozšiřují a zkvalitňují výuku přírodovědných předmětů a podporují zvýšení zájmu žáků o přírodu a životní prostředí a jistě i kvalitu života. Předmět rovněž klade důraz na mezipředmětové vazby, prevence sociálně-patologických jevů mezi žáky, na podporu týmové spolupráce a pozitivní ovlivnění sociálního klimatu v třídním kolektivu. 

Cíle:

porozumět základním přírodovědným pojmům a zákonům  

- s porozuměním používat metody vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí)

- rozvíjet schopnosti žáků využívat své přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních problémů a připravovat tak žáky k odpovědnému rozhodování týkajícího se jejich osobního života, naplňování jejich osobních potřeb i jejich fungování v občanském a případně budoucím profesním životě

Hlavní složky přírodovědné gramotnosti:

- základní přírodovědné vědomosti, kterých by žáci měli nabýt

- kompetence, které by si žáci měli osvojit a naučit se je používat

- kontext, ve kterém se žáci s přírodovědnými problémy setkávají

- postoje žáků k přírodním vědám

Vědomosti získávají v těchto oblastech:

-       neživé systémy (struktura a vlastnosti hmoty, chemické změny, pohyb a síla, energie
 a její přeměny, vzájemné působení energie a hmoty)

-       živé systémy (buňky, člověk, populace, ekosystémy, biosféra)

-       systémy Země a vesmíru (struktura systémů Země, energie a změny v systémech Země, historie Země, Země ve vesmíru)

-        technické systémy (role techniky, vztah mezi vědou a technikou, pojmy, důležité principy)

Přírodovědné kompetence:

- rozpoznávání přírodovědných otázek

- vysvětlování jevů pomocí přírodních věd

- uplatnění vhodných vědomostí z přírodních věd v dané situaci

- popisování či interpretování přírodovědných jevů a předpovídání změn

- používání vědeckých důkazů

- uvažování o možných důsledcích vědeckého a technického rozvoje pro společnost

Kontext

-životní situace obsahující prvky přírodních věd a techniky

Postoje

- reakce na přírodovědná témata

-zájem

-uznání hodnoty vědeckého výzkumu

- odpovědnost