Třídní učitelé

Konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00, dále dle dohody.

Činnosti třídních učitelů

  • motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním řádem
  • podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky
  • napomáhají při vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě
  • získávají si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, o jejich rodinném zázemí
  • spolupracují s výchovným poradcem při vyhledávání problémových žáků, při řešení jejich kázeňských i naukových problémů