Výchovná poradkyně

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15:00, dále dle dohody.

           Činnosti výchovného poradce

 • spolupracuje s celým týmem ŠPP a koordinuje jeho práci
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, návrhy na další péči o tyto žáky, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky a předkládá návrhy na postup a řešení jednotlivých problémů
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje průběžnou a dlouhodobou péči o nadané žáky
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • spolupracuje při kariérovém poradenství na škole
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí školy
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů