Projekt Historií velkopavlovických vinohradů

V minulém kalendářním roce se Základní škola Velké Pavlovice stala partnerskou školou Akademie věd České republiky, se kterou se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci. V letošním školním roce 2013/2014 v rámci této spolupráce vznikl společný projekt s názvem Historií velkopavlovických vinohradů, jehož hlavním tématem jsou pomístní (místní) jména. Do tohoto projektu jsou zapojeni žáci z I. stupně naší základní školy. Naukou o vlastních jménech se zabývá onomastika, jazykovědná disciplína, která zkoumá původ a vývoj vlastních jmen a zaujímá v oblasti společenských věd nezastupitelné místo. Vzhledem k tomu, že vznik pomístních jmen je vázán časově i místně a jejich původ sahá daleko do minulosti našeho kraje, společný projekt pomáhá tuto jazykovědnou disciplínu rozšířit a prohloubit. Projekt bude ukončen v červnu 2014 a rádi bychom už nyní poděkovali všem rodičům i prarodičům, kteří svým dětem ochotně pomáhali a radili.

Cíl projektu Historií velkopavlovických vinohradů

Cílem našeho projektu byla analýza pomístních jmen na katastru obcí Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Rakvice, Velké Němčice, Velké Bílovice, Vrbice a Zaječí a zpracování slovníčku nařečních slov týkajících se prací ve vinohradě.

Průběh zpracování projektu

Do projektu se zapojili žáci III., IV. a V. ročníku 1. stupně ZŠ Velké Pavlovice. 
Každý žák vypracoval do konce měsíce listopadu referát popisující činnosti ve vinohradě, které vlastní jeho rodina či přátelé. Žáci pracovali podle podpůrné osnovy. Ve svých pracích se snažili analyzovat pravděpodobný původ vzniku vlastních jmen viničních tratí daného vinohradu a věnovali se popisu jednotlivých sezonních prací ve vinohradě. Jejich práce byly postupně prezentovány pro veřejnost na nástěnce ve škole a na webových stránkách naší školy.
Dne 9. 5. 2014 jsme uspořádali projektový den. Žáci vyhledávali na mapě katastru Velkých Pavlovic názvy svých vinohradů a postupně je do mapy zaznačili. Dalším krokem bylo vyplnění pracovních listů na dané téma a zpracování slovníčku nářečních slov souvisejících s prací ve vinohradě. Na řadu přišla i pohybová činnost v tělocvičně, kterou jsme nazvali terčový závod. Děti dostaly za úkol formou běhacího diktátu napsat latinský citát IN VINO VERITAS a lidovou moudrost našich předků. Celý náš projekt jsme tak zakončili podle učení Jan Amose Komenského, který říkal, že aktivně a všemi smysly zapojení žáci si potřebné vědomosti a dovednosti osvojují mnohem snáze než při učení formou výkladu, zapisováním do sešitu a následného memorování.

Shrnutí výstupu projektu

Vlastní jména viničních tratí popisovaných vinohradů žáci roztřídili

dle následujících kriterií:

 I.            Název trati podle tvaru pozemků: Krátká, Bočky,  Puštáře (Polštáře)

 II.           Podle vlastností půdy: Kamenec

 III.          Podle někdejšího účelu nebo charakteru pozemků: Nad zahrady, Novosády 

 IV.          Podle pěstovaných kultur nebo chovu zvířat: Lizniperky (Wiesenberg), Kozí Horky

 V.            Názvy určující polohu podle něčeho: Nad Zahrady, Pod Poštory, Novosády

 VI.           Názvy určující terénní útvary, jejich ráz: Stará Hora, Nová Hora

 VII.          Názvy podle vlastností kvality půdy: Kamence, Išperk, Chudý

 VIII.         Název podle někdejší události: Závist, Zbavce

 IX.             Základem názvu se stala vlastní jména: Floriánek, Bedříšky

 X.              Tvoření názvu pomocí přípon  -ský,  -cko: Štarvicko, Trkmanská

 XI.             Způsob přidělování půdy: Hantály

 

Vybraná nářeční slova z prací žáků:

SLOVNÍČEK NAŘEČÍ

SLOVA NÁŘEČNÍ

SLOVA SPISOVNÁ

drátěnka

dráty na podporu vinné révy ve vinohradě

koštýř

skleněná nádoba na nasávání vína ze sudu

špunt

zátka

postnica

motyka na první kopání v době půstu

oslíz nebo ostrlíz

paběrkování ve vinicích

šíja

šikmá chodba vedoucí do sklepa

presúz

lisovna

slúpek

betonové sloupky ve vinohradě

kantnýře

trámy, na kterých ve sklepě leží bečky

bečka, kaď

sud

rampúch

větrací šachta do sklepa

špagát

provaz

kára

dvojkolák

kýbl

kbelík

putna

nádoba na nošení hroznů z vinohradu

 mustlovat

mačkat hrozny v kádi

mustlák, mestůvka

tlouk, kterým se hrozny mačkaly v kádi

oborávání

orání půdy traktorem kolem vinné révy

koštovat víno

chutnat víno

koštovačka

sklenička na ochutnávání vína

konva

konev

zelené práce

jarní práce ve vinohradě

výpleva

vylamování zálistků, které nemají květy

cúnky

mladé větvičky, které nemají květy

podlom

očištění hlavy od nežádoucích letorostů

užínání vrší

zkracování dlouhých letorostů

ríví

letorosty vinné révy

smítání

vylamování nežádoucích letorostů

hlava

sazenice vinné révy

vyklučit vinohrad

vytrhat vinohrad

tažeň

letorost

vlašák

ryzlink vlašský

rulanda

rulandské bílé

šeďák

rulandské šedé

 

Stará hora                                                                      Nové hory

Novosády                                                                       Pod Poštory

Chudý                                                                              Lizniperky

Išperky                                                                             Puštáře

Bedříšky                                                                          Nadzahrady

Kamence                                                                         Závist

Stará hora - Zaječí                                                          Pod Novou horou - Zaječí

Kraví hora - Bořetice                                                       Randlík - Bořetice

Trkmanska - Bořetice, Velké Bílovice, Rakvice           Ve veselých, Na čtvrtích - Bořetice

Zadní díly - Bořetice                                                         Kozí horky - Rakvice

Štarvicka - Starovičky                                                     Nová hora - Velké Bílovice

Punty - Velké Němčice                                                   Krátká - Vrbice

Zbavce - Němčičky                                                         Bočky - Němčičky