Český jazyk

Zkratka: 
Čj

Charakteristika a cíle

Cílem vzdělávací oblasti je schopnost dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci. Oblast tohoto vzdělávacího oboru se realizuje ve třech složkách: Jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchova. Výuka ve všech těchto složkách se vzájemně doplňuje a prolíná. Důraz je kladen na čtení s porozuměním, žáci aktivně pracují s textem, sami v textu vyhledávají informace a dále je kladen důraz na verbální i neverbální komunikaci.Počet vyučovacích jednotek

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

9

9

8

7

7

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

5

4

4

4Podmínky pro výuku

Výuka tohoto předmětu je realizována převážně v kmenových třídách, někdy v učebně informatiky, kde využíváme všech dostupných výukových materiálů.