Dějepis

Zkratka: 
D

Charakteristika a cíle

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Hlavním cílem této oblasti je příprava žáků naší školy pro život v demokratické společnosti, jejich vybavení nejenom základními znalostmi, ale i potřebnými dovednostmi, aby se v dospělosti dokázali zapojit do každodenního života. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali sociální, kulturně historické a geografické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti a proměnlivosti.Počet vyučovacích jednotek

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2Podmínky pro výuku

Výuka je realizována dvakrát týdně v celkovém rozsahu dvou vyučovacích hodin, probíhá v kmenové třídě, pravidelně jsou zařazovány návštěvy muzea a významných historických památek v regionu, v rámci výuky aktuálně zařazujeme návštěvy s dějepisnou tematikou. Ve vyučovacím předmětu jsou integrovány určité tematické okruhy ze všech průřezových témat.