Matematika

Zkratka: 
M

Charakteristika a cíle

Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, je tvořena jedním vzdělávacím oborem Matematika.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. -5. ročníku 24 hodin týdně, v 6.ročníku 5 hodin týdně, v 7.- 9.ročníku 4 hodiny týdně. Důraz je kladen na důkladné porozumění k základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemných vztahům.

 Počet vyučovacích jednotek

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

4

5

5

5

5

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

5

4

4

4

Podmínky pro výuku

Výuka matematiky probíhá v kmenových třídách, eventuálně i v počítačové učebně. Během výuky jsou využívány různé formy práce a dostupné vyučovací pomůcky. Matematika svým charakterem vyžaduje činnostní pojetí.


Matematická gramotnost

V letošním školním roce se naše škola zaměří na zkoumání matematické gramotnosti u žáků na prvním i druhém stupni. Zařazení finanční gramotnosti proběhlo v jednotlivých ročnících na prvním stupni do učebních plánů předmětů matematika, prvouka, vlastivěda aj. Na druhém stupni se finanční gramotnost vyskytuje v předmětu matematika v  6. až 8. ročníku a je součástí některých tematických celků, např. procenta, úroky, statistika.  V 9. ročníku se již třetím rokem žáci vzdělávají  v této problematice v samostatném předmětu „základy ekonomie“. Hlavním cílem učitelů je snažit se zařazovat do vyučovacích hodin netradiční úlohy a rozvíjet u žáků matematické kompetence tak, aby žáci pochopili, že matematika je nástrojem v poznávání světa. A usnadní jim řešení úkolů, které je čekají v praktickém životě.