Spolek rodičů

O nás

Občanský spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice Domino vznikl roce 2011. Jedná se o spolek dobrovolný, nevládní, neziskový spolek rodičů, zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají zájem o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic.

Důvodem k vytvoření této organizace bylo především zapojit rodiče, kteří se aktivně zajímají o práci školy. Snahou je prohloubit komunikaci právě mezi školou a rodiči. Cílem občanského spolku je podávat žádosti o granty na pokrytí různých projektů, finanční zajištění akcí podporující sportovní a kulturní aktivity dětí, poskytovaní financí na ocenění výborných výsledků žáků základní školy a v neposlední řadě také aktivní organizační činnost a spoluúčast na akcích různého druhu. Občanský spolek má v současnosti za sebou první z řady akcí, a to Den otevřených dveří na Základní škole Velké Pavlovice konané v podzimních měsících. Dne 7. března 2011 byla svolána Valná hromada, na které se projednával plán aktivit na zbývající část školního roku 2011/2012, dále pak rozpočet a byl ustanoven také výbor občanského spolku. Z plánu akcí uveďme alespoň některé. V nejbližší době se bude konat literárně zaměřená akce Noc s Andersenem, na které občanský spolek spolupracuje s Městskou knihovnou Velké Pavlovice. Dále se jedná o finanční zaštítění projektu „Školička“, tj. přípravě dětí z mateřské školky na školní prostředí. Občanský spolek bude žádat o přidělení grantu na projekt školního informačního centra, které má za cíl dlouhodobé zvyšování dětské čtenářské gramotnosti. Finančně se bude také podílet na odměnách za výborné výsledky žáků. Na další školní rok je již nyní naplánován adaptační pobytový kurz pro žáky šestých tříd. Do výboru byli zvoleni tito zástupci. Předsedkyní se stala paní Martina Hiclová, místopředsedkyní Eva Káčerová a hospodářkou Petra Hájková. Výbor bude Radě rodičů předkládat ke schválení plán činností a informace o hospodaření občanského sdružení. Doufáme, že občanský spolek bude rozvíjet své aktivity a svou činností podpoří kulturní a společenský život ve Velkých Pavlovicích.

Cílem činnosti spolku je podporovat kvalitní a moderní vzdělávání dětí, zabezpečit zdravé a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dětí, podporovat mimovýukové aktivity ZŠ, podporovat mimoškolní činnost ve volném čase dětí, vytvářet prostor pro spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ, podporovat spolupráci s dalšími školami a občanskými sdruženími v regionu, prezentovat činnost ZŠ a všech jejích součástí, předcházet drogové a alkoholové závislosti a dalším negativním jevům, šířit dobré jméno regionu Velké Pavlovice, žádat o granty na podporu své činnosti.

Členem spolku mohou být zákonní zástupci žáků ZŠ a další fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli občanského spolku a zavazují se je dodržovat. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo žádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné. Členem spolku se může stát právnická osoba, která souhlasí bez výhrad se stanovami spolku a hodlá činnost podporovat aktivní spoluprací nebo finančně. Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku.

Domino - spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, z.s.

Výbor (školní rok 2016/2017)

Jméno Funkce E-mail
Dagmar Fůkalová předsedkyně domino.zsvp [at] seznam.czzdenkahasilova [at] seznam.cz
Marie Padrtová místopředsedkyně Webová stránka
Veronika Prokešová hospodářka domino-zsvp.webnode.czzsvp-administrativa [at] seznam.cz