Spolek rodičů

O nás

Občanský spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice Domino vznikl roce 2011. Jedná se o spolek dobrovolný, nevládní, neziskový spolek rodičů, zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají zájem o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic.

Důvodem k vytvoření této organizace bylo především zapojit rodiče, kteří se aktivně zajímají o práci školy. Snahou je prohloubit komunikaci právě mezi školou a rodiči. Cílem občanského spolku je podávat žádosti o granty na pokrytí různých projektů, finanční zajištění akcí podporující sportovní a kulturní aktivity dětí, poskytovaní financí na ocenění výborných výsledků žáků základní školy a v neposlední řadě také aktivní organizační činnost a spoluúčast na akcích různého druhu. 

Cílem činnosti spolku je podporovat kvalitní a moderní vzdělávání dětí, zabezpečit zdravé a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dětí, podporovat mimovýukové aktivity ZŠ, podporovat mimoškolní činnost ve volném čase dětí, vytvářet prostor pro spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ, podporovat spolupráci s dalšími školami a občanskými sdruženími v regionu, prezentovat činnost ZŠ a všech jejích součástí, předcházet drogové a alkoholové závislosti a dalším negativním jevům, šířit dobré jméno regionu Velké Pavlovice, žádat o granty na podporu své činnosti.

Členem spolku mohou být zákonní zástupci žáků ZŠ a další fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli občanského spolku a zavazují se je dodržovat. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo žádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné. Členem spolku se může stát právnická osoba, která souhlasí bez výhrad se stanovami spolku a hodlá činnost podporovat aktivní spoluprací nebo finančně. Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku.

Domino - spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, z.s.

Výbor (školní rok 2020/2021)

Jméno Funkce E-mail
Mgr. Alena Havlínová předsedkyně

domino.zsvp [at] seznam.cz

Renata Martincová místopředsedkyně

domino.zsvp [at] seznam.cz

Jarmila Janovská hospodářka

domino.zsvp [at] seznam.cz