Chemie

Zkratka: 
Ch

Charakteristika a cíle

Na druhém stupni ZŠ je předmět chemie zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku s týdenní dotací 2 hodiny. Předmět Chemie je velmi úzce spojen s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, částečně s Matematikou a jejími aplikacemi, propojení má také s oblastí Člověk a svět práce.Počet vyučovacích jednotek

8. ročník

9. ročník

2

2Podmínky pro výuku

Pro výuku chemie máme na škole vytvořeny podmínky na dobré úrovni. Škola disponuje odbornou pracovnou CH. Pro vyučující i každého žáka je závazné dodržovat Řád učebny chemie a Pravidla pro práci s nebezpečnými látkami. Pro konání laboratorních prací jsou žáci rozděleni z důvodu bezpečnosti do skupin.