Zeměpis

Zkratka: 
Z

Zeměpis

Charakteristika a cíle

Patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda /F,Ch,P,Z/.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. -8. ročníku dvě hodiny týdně, v devátém ročníku jednu hodinu týdně. Navazuje na vlastivědu a přírodovědu vyučovanou na prvním stupni. Důraz je kladen na čtení a orientaci v mapě, zpracovávání dat, práce s různými zdroji informací, porovnávání dat. Dále na poznávaní světových  oblastí, oblasti svého bydliště s návazností na environmentální chování v životním prostředí.

 Počet vyučovacích jednotek

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

1

Podmínky pro výuku

Výuka zeměpisu probíhá v kmenových třídách a v specializované pracovně pro zeměpis, s možností využití interaktivní tabule a videa. Ve výuce žáci mají možnost pracovat s nástěnnými mapami všech světadílů, oceánů  a makroregionů, s Atlasy světa, atlasy České republiky, glóbusy, , plány obcí, topografickými mapami, buzolami. Dále žáci využívají počítačové učebny k vyhledávání, ukládání a zpracování rozšiřujících informací k probíranému učivu.

Učebnice a atlasy používané ve výuce:

Školní atlas světa, Kartografie Praha

Česká republika - šešitový školní atlas, Kartografie Praha

Učebnice: ucelená řada učebnic zeměpisu nakladatelství Nová škola

6.ročník: Zeměpis 1.díl - Vstupte na planetu Zemi, Zeměpis 2.díl - Přírodní obraz Země

7.ročník: Zeměpis 1.díl - Amerika, Afrika; Zeměpis 2.díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

8.ročník: Zeměpis 1. díl  - Evropa; Zeměpis 2.díl - Česká republika

9.ročník: Zeměpis - Lidé a hospodářství

 Školní atlas světa - 3.vydání 2011